Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www. lalibam.pl (dalej jako „Serwis”).

2. Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych w postaci art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 t. seria L nr 119/1, str. 1) (dalej jako „RODO”).

3. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies ma na celu poinformowanie Użytkowników o prawnych podstawach przetwarzania danych osobowych, które Użytkownik przekazał Administratorowi w związku z korzystaniem z Serwisu. Dokument ten określa metody zbierania, przetwarzania oraz ochrony tych danych, a także prawa Użytkowników wynikające z ww. przepisów. Dodatkowo, Polityka Cookies informuje o stosowaniu plików cookies i innych technologii śledzących w trakcie korzystania z Serwisu internetowego.

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu internetowego www. lalibam.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www. lalibam.pl oraz przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Lalibam sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-576, ul. Kossaka 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000817893, NIP 5252809175, REGON 385043011 (dalej jako „Administrator”).

5. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą:

– poczty elektronicznej:
– poczty tradycyjnej: ul. Kossaka 12, 01-576 Warszawa
– telefonu: +48 514 827 730, +48 514 827 731.II. Zgoda Użytkownika

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu www. lalibam.pl oznacza akceptację przez Użytkownika faktu, że Administrator zbiera i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu na podstawie jego zgody, a w niektórych przypadkach określonych w tym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.III. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, gdy Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie i przesyła za jego pomocą wiadomość do Administratora, a także poprzez korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkownika:

1. imię i nazwisko,

2. imię i datę urodzenia dziecka,

3. adres zamieszkania,

4. adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

6. inne dobrowolnie przekazane dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.IV. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu obsługi zgłoszeń i realizacji zapytań przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy,

2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy/porozumienia z rodzicem/opiekunem prawnym,

3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego między innymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),

4. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c) RODO – przetwarzanie danych szczególnej kategorii w przypadku konieczności ratowania zdrowia/życia dziecka,

5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu,

6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi Administrator współpracuje,

7. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk,

8. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 7) RODO – w celu kierowania reklamy na stronach internetowych, typu Google Ads itp. oraz kierowania remarketingu.

 

V. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom Administratora,

2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora,

3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

2. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Również w przypadku korzystania z rozwiązań takich jak Google Analytics stosujemy rozwiązania, które uniemożliwiają gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych i anonimizują wszelkie gromadzone informacje.VI. Czas przetwarzania danych

1. Administrator przechowuje dane Użytkownika przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez czas określony przepisami prawa, a także nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, dane te są przechowywane do momentu wycofania tej zgody.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych Użytkownika po zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w celach związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne bądź międzynarodowe wymagają zachowania danych.VII. Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi na każdym etapie przetwarzania jego danych przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),

3. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, mail:

2. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach, ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie

VIII. Pliki Cookies

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie pliki tekstowe zwane „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Pliki „cookies” zawierają takie informacje jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyk oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są przesyłane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” umożliwiają dostosowywanie usług i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, a także służą do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

3. Dane gromadzone za pomocą plików „cookies” są zbierane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. W naszym Serwisie używamy następujących rodzajów „cookies”:

1. Cookies wewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane bezpośrednio przez system naszego Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika,

2. Cookies zewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane przez systemy zewnętrznych serwisów na urządzeniu końcowym Użytkownika; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zawartość ani zgodne z licencją wykorzystanie tych plików; lista partnerów znajduje się w dalszej części Polityki Prywatności,

3. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika tylko podczas jednej sesji przeglądarki, które są usuwane po jej zakończeniu,

4. Cookies trwałe – pliki, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub automatycznego wygaśnięcia; te pliki nie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, chyba że Użytkownik ustawił przeglądarkę na automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu sesji; trwałe cookies są instalowane tylko za zgodą Użytkownika.

5. Przy pierwszym wejściu na stronę naszego Serwisu, Użytkownik musi wyrazić zgodę na pliki „cookies” lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie, aby móc dalej korzystać z Serwisu. Kontynuowanie korzystania z Serwisu oznacza akceptację „cookies”. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić zgody, powinien opuścić Serwis. Zawsze też można zmienić ustawienia przeglądarki, aby wyłączyć lub usunąć pliki „cookies”.

6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie zezwalają na przechowywanie „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienia w ustawieniach przeglądarki, określając warunki przechowywania i dostępu do „cookies”. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Oto jak można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.IX. Pliki Cookies podmiotów trzecich

1. Administrator Serwisu korzysta z narzędzi zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, które używają plików „cookies”. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach przeglądarki decydować, które pliki „cookies” będą akceptowane przez różne witryny internetowe.

2. Lista zewnętrznych usług zaimplementowanych w Serwisie, które mogą umieszczać pliki „cookies”:

Google Analytics

Narzędzie analityczne dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Administrator korzysta z Google Analytics na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który polega na tworzeniu statystyk i optymalizacji Serwisu, co pozwala na ulepszanie świadczonych usług.

W Serwisie zaimplementowano specjalny kod śledzący Google Analytics, który wykorzystuje pliki cookies od Google LLC. Użytkownik może zablokować ten kod śledzący, instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics automatycznie zbiera informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Dane te są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dzięki aktywowanej anonimizacji adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przesłaniem dalej. Pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach i tam skracany. Zanonimizowany adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Z tego względu dane zbierane przez Google Analytics nie są uważane przez Administratora za dane osobowe.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords

Program reklamowy obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Administrator wykorzystuje Google AdWords do promowania Serwisu zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i na stronach osób trzecich.

W celu korzystania z Google Ads Administrator zaimplementował specjalny kod konwersji Google Ads na stronie. Kod ten używa plików cookies dostarczanych przez Google LLC w ramach usługi Google Ads. Użytkownik może wyłączyć te pliki cookies, korzystając z mechanizmu zarządzania plikami cookies dostępnego na stronie.

W ramach Google AdWords Administrator nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Dane gromadzone przez Google Ads nie są traktowane przez Administratora jako dane osobowe.

Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://myadcenter.google.com/home

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Ads dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Remarketing w reklamach Google Ads

Administrator korzysta z funkcji remarketingu dostępnej w ramach usługi Google Ads. Dzięki tej funkcji Administrator może wyświetlać reklamy Użytkownikom naszego Serwisu w witrynach i aplikacjach sieci reklamowej Google, bazując na ich wcześniejszych działaniach na naszej stronie, takich jak odwiedzanie konkretnych podstron. Analizując interakcje Użytkowników w Serwisie można prezentować im ukierunkowane reklamy po opuszczeniu naszej witryny.

W tym celu Google zapisuje pliki cookies w przeglądarkach Użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Te pliki cookies są używane do rejestrowania wizyt Użytkowników, umożliwiając jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej na danym urządzeniu.

Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Więcej informacji na temat prywatności i bezpieczeństwa danych zapewnianych przez Gogle można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sitesX. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w celu jej aktualizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem.

2. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego www. lalibam.pl akceptuje zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce dnia 05.06.2024.